USKONNONVAPAUS VAI IHMISOIKEUDET JA TASA-ARVO?

 

 

ISLAM RIKKOO OSITTAIN USKONNONVAPAUSLAKIA SEKÄ SUOMEN PERUSTUSLAKIA!

 

Oli ihminen uskovainen, ateisti tai agnostikko, niin kaikissa ihmisryhmissä tapahtuu vääryyttä, väärää vallankäyttöä, alistamista ja erilaisia rikollisiksi luokiteltavia tekoja yksilöön kohdistuvista rikoksista, yhteiskuntaan kohdistuviin rikoksiin asti.

 

Suomen kaksi suurinta uskontoryhmää ovat kristityt sekä muslimit. Suomessa laskettiin vuonna 2016 olevan noin 70 000 muslimia, joten islam on meilläkin jo merkittävän suuri uskontoryhmä. Meillä on uskonnonvapauslaki, joka pitää sisällään vapauden valita uskontonsa tai olla uskonnoton. Aikuisen ihmisen on oikeus itse päättää uskonnostaan, ja lapsen uskonnollisesta asemasta tiettyyn ikään asti päättävät hänen huoltajansa.

Vaikka Suomestakin löytyy uskontoryhmiä, joissa painostetaan sen jäseniä erilaisin uhkailuin kyseisessä uskonnossa pysymisessä, esimerkiksi “karttamisrangaistuksella”, eli koko yhteisöstä syrjään joutumisella, niin kenenkään karttaminen ei siitä huolimatta ole kuitenkaan lain vastaista, vaikka se aiheuttaakin monenlaisia ongelmia sellaiseen tilanteeseen joutuneelle ihmiselle ja on henkisesti erittäin raskasta.

Suomea koskevia lakeja ja säädöksiä ovat Yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus, Euroopan Neuvoston ihmisoikeussopimus, Suomen perustuslaki sekä uskonnonvapauslaki.

 

Suomen perustuslain (731/1999) 11 §:n mukaan :

 

“Jokaisella on uskonnon ja omantunnon vapaus. Uskonnon ja omantunnon vapauteen sisältyy oikeus tunnustaa ja harjoittaa uskontoa, oikeus ilmaista vakaumus ja oikeus kuulua tai olla kuulumatta uskonnolliseen yhdyskuntaan. Kukaan ei ole velvollinen osallistumaan omantuntonsa vastaisesti uskonnon harjoittamiseen.”

”Ajatuksen-, omantunnon- ja uskonnonvapauden ilmaisevat kansainväliset ihmisoikeussopimukset, kuten Yhdistyneitten kansakuntien ihmisoikeuksien julistus ja Kansalais- ja poliittisia oikeuksia koskeva yleissopimus.”

 

Jokaista muslimia ei saa, eikä pidä tuomita vain heidän uskonsa vuoksi, mutta islam uskontona tulisi kieltää lailla, koska islam osittain rikkoo vakavasti Suomen perustuslakia ja YK:n ihmisoikeussopimuksen Ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistuksen useita kohtia.

Islamissa ihmisellä ei ole vapautta valita onko muslimi vai ei, joten jo siltä osin kysein uskonto itsessään rikkoo sekä uskonnonvapautta, että maamme perustuslakia. Musliminainen voi mennä naimisiin ja perustaa perheen vain muslimimiehen kanssa. Muslimimies voi avioitua myös esimerkiksi kristityn tai juutalaisen naisen kanssa, koska muslimimiehen lapset ovat Koraanin määräyksen mukaan muslimeja. Islam itsessään ja Koraani kehottaa tappamaan ihmisen, joka kääntyy pois uskostaan, eli muslimimiehelle syntyvällä lapsella ei islamin mukaan ole vaihtoehtoa valita uskoaan sen uhalla, että hänet tulee surmata, mikäli haluaa uskonnostaan tulevaisuudessa luopua.   Vaikka vanhemmilla onkin oikeus päättää lapsensa uskonnollisesta kasvatuksesta, eikä islamilaista lapsen kasvattamista voitaisi estää, niin valtion ei pitäisi millään lailla tukea lasten kasvatusta sellaiseen uskontoon joka alistaa muita.

Mitä enemmän yhteiskunta tukee islamia, islamilaista kasvatusta ja opetusta, sitä vähemmän muslimeilla on tarvetta minkäänlaiseen muutokseen. Kun meillä tuetaan näiden alisteisten tapojen ylläpitämistä, jotka perustuvat esimerkiksi naisen mieheen nähden heikompaan asemaan, seksuaalisuuden kohteena olevana sukupuolena, sillä ei tueta islamin uskon alisteisessa asemassa olevia ihmisiä tällaisesta asemasta pois pääsemiseen tai luopumiseen.

On täysin ymmärrettävää että muslimit, erityisesti naiset ja tytöt, haluavat samanlaisia oikeuksia ja mahdollisuuksia kuin länsimaisetkin ihmiset, mutta mihin nämä ihmiset voivat vedota tilanteestaan pois pääsemiseksi, jos heille järjestetään kokoajan lisääntyviä mahdollisuuksia tässä alisteisessa asemassa pysymiseen. Mistä edes syntyisi tarve siihen, koska heidät on kasvatettu ajattelemaan, että heidän asemansa on Jumalan tahto ja määräys, jota ei saa kyseenalaistaa.

On täysin turhaa vedota asiassa siihen, että onhan Suomessa islamista luopuneita, joilta kukaan ei ole riistänyt henkeä tai että onhan Suomessa islaminuskoisia jotka ovat homoja, joita kukaan ei ole kivittänyt kuoliaaksi. Se ei muuta miksikään sitä tosiasiaa, että islam on erittäin rasistinen ja epätasa-arvoinen ideologia, joka esimerkiksi kehottaa eriuskoisten, seksuaalivähemmistöjen ja avioliiton ulkopuolista seksiä harjoittavien tappamiseen.

 

SUOMEN PERUSTUSLAKI :

 

6 § Yhdenvertaisuus

 

”Ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä.”

 

”Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.”

 

”Lapsia on kohdeltava tasa-arvoisesti yksilöinä, ja heidän tulee saada vaikuttaa itseään koskeviin asioihin kehitystään vastaavasti.”

 

Sukupuolten tasa-arvoa edistetään yhteiskunnallisessa toiminnassa sekä työelämässä, erityisesti palkkauksesta ja muista palvelussuhteen ehdoista määrättäessä, sen mukaan kuin lailla tarkemmin säädetään.

 

Islamissa tyttö alistetaan poikiin nähden uskonnollisin merkein peittävällä vaatetuksella, monesti jo päiväkoti-ikäisestä lähtien, eikä lapsella itsellään on tähän vaikutusmahdollisuutta.

Vanhemmat monesti määräävät tulevasta aviopuolisosta ja islamissa ala-ikäisen lapsen naittaminen on myös sallittua, koska profeetta Muhammedinkin yksi vaimoista oli lapsi, eikä profeetan toimia saa kyseenalaistaa. Täysin tiedossa oleva asia on, että muslimilasten ja -naisten alistamista tapahtuu myös Suomessa ja että ne ovat islamin hyväksymiä asioita. Siitä huolimatta Suomi tukee islamin harjoittamista ja hyväksyy islamin näkyvänä osana Suomea.

 

Koraanin mukaan naissukupuolen alistaminen eri tavoin miestä vähäisemmäksi ja vaatimus naisen peittämisestä vaatteilla perustuu Jumalan tahtoon. Onko islamin Jumalalle siis ongelma, mikäli naisesta näkyy julkisesti muutakin kuin kasvot, kämmenet ja jalkaterät? Ei luulisi, koska Koraaninkin mukaan Jumala on luonut ihmisen ja näkee myös kaiken kätketyn. Kyse on miehisestä vallanhalusta, jossa nainen on vaimona ikään kuin miehen omaisuutta. Naissukupuolen pitää peittää itsensä lapsesta lähtien, pysyä ankarien rangaistusten uhalla neitsyenä hääyöhön asti ja tämän jälkeen palvella miestään kaikin tavoin, synnyttää miehelleen lapsia ja edistää miehen asemaa yhteiskunnassa sekä omassa yhteisössään.

7 §

Oikeus elämään sekä henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen.

 

”Jokaisella on oikeus elämään sekä henkilökohtaiseen vapauteen, koskemattomuuteen ja turvallisuuteen. ”

 

”Ketään ei saa tuomita kuolemaan, kiduttaa eikä muutoinkaan kohdella ihmisarvoa loukkaavasti.”

 

”Henkilökohtaiseen koskemattomuuteen ei saa puuttua eikä vapautta riistää mielivaltaisesti eikä ilman laissa säädettyä perustetta. Rangaistuksen, joka sisältää vapaudenmenetyksen, määrää tuomioistuin. Muun vapaudenmenetyksen laillisuus voidaan saattaa tuomioistuimen tutkittavaksi. Vapautensa menettäneen oikeudet turvataan lailla.”

 

Islamista luopuneella, seksiä ilman avioliittoa harjoittavilla ja homoseksuaaleilla ei ole islamin mukaan oikeutta elämään, eli oikeutta henkilökohtaiseen vapauteen ja turvallisuuteen.

YLE:n islam illassa Abbas Bahmanbour, Mellunmäen moskeijan imaami vastaa kysymykseen islamin suhtautumisesta homoihin, että islamin mukaan homot pitää tappaa mikäli he todistettavasti jäävät kiinni homoseksuaalisen seksin harrastamisesta.

 

Abbas Bahmanbour. “Islam suhtautuu homoseksuaalisuuteen moraalisena paheena, samalla lailla kun se suhtautuu esimerkiksi aviorikokseen tai esimerkiksi insestiin. Suomalaisessa kulttuurissa me emme ole suvaitsevaisia insestiä kohtaan, mutta olemme valmiita hyväksymään homoseksuaalisuuden. Islamin linja on taas ehkä vähän selkeämpi kaikissa näissä asioissa, että se näkee kaiken tällaisen avioliiton (avioliitto on islamissa mahdollinen vain miehen ja naisen välillä) ulkopuolella olevat intiimit suhteet moraalisena paheena ja sama kuuluu homoseksuaalisuuteen. Islam ei salli homoseksuaalisuutta. Rangaistus tulee jos homoseksuaalisuuden akti nähdään eli itse penetraatio nähdään. Islamin mukaan todistetusta homoseksuaalisesta aktista on rangaistuksena kuolemantuomio.

 

 

Länsimaalaiseen ihmiseen rikoksen kohdistaminen tai tappaminen ei ole islamin mukaan kiellettyä. Islam kehottaa tappamaan useitakin eri ihmisryhmiä. Seksuaalivähemmistöjä, islamista luopuneita ja myös eriuskoisia, mikäli he vastustavat islamia. Ei pidä unohtaa sitä, että islamin Jumalaa vastaan sotimista on myös islamin ja sen lakien vastustaminen, eikä vain muslimeja vastaan käytävä aseellinen sota. Tämä tosiasia tuli esille Turun terrori-iskun kohdalla, islamin mukaisena tekona, koska Suomi omalta osaltaan on ollut “hyväksymässä” islamistisissa maissa käytäviä sotia ja osallistuu myös asevarusteluun myymällä sotilastarvikkeita näihin maihin.

 

Islam kehottaa eriuskoisten eli vääräuskoisten tappamiseen, jos he eivät alistu islamin alaisuuteen tai maksa eloonjäämisestään henkirahaa.

 

Koraani, Suura 5:33 : ”Ainoa palkka niille, jotka sotivat Jumalaa ja Hänen lähettilästään vastaan sekä levittävät turmiota maassa, on että heidät tapetaan tai ristiinnaulitaan, tai heidän kätensä ja jalkansa hakataan poikki eri puolilta, ristiin, tai heidät karkotetaan maasta. Sellainen on heidän häväistyksensä tässä elämässä, ja tulevassa heille on kauhea kuritus. ”

 

Koraani Suura 9:5 “Mutta kun pyhät kuukaudet ovat kuluneet, niin vuodattakaa pakanain verta missä tahansa heitä tapaattekin. Ahdistakaa ja piirittäkää heitä ja väijykää heitä kaikkialla, mutta jos he kääntyvät (oikeaan Jumalan uskoon), rukoilevat ja antavat almut, niin päästäkää heidät menemään. Jumala on totisesti anteeksiantava ja armollinen.”

 

Profeetta Muhammed : “Jos joku vaihtaa islamin uskonsa, tappakaa hänet. “(Bukhari 9:84:57)

 

Ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus:

 

  1. artikla. . ”vahvistaa kaikkien tasa-arvon ja vapauden.”

 

  1. artikla. . ”korostaa yhdenvertaisuutta ja kieltää syrjinnän. Julistuksen oikeudet kuuluvat jokaiselle ilman minkäänlaista rotuun, väriin, sukupuoleen, kieleen, uskontoon, poliittiseen tai muuhun mielipiteeseen, kansalliseen tai yhteiskunnalliseen alkuperään, omaisuuteen, syntyperään tai muuhun tekijään perustuvaa erotusta.”

 

  1. artikla. ”turvaa oikeuden elämään, vapauteen ja henkilökohtaiseen turvallisuuteen.”

 

  1. artikla. ”kieltää kidutuksen ja epäinhimillisen kohtelun.”

 

6 – 8 . artiklat. ”turvaavat oikeuden tunnustettavuuteen, tasavertaisuuteen ja syrjimättömyyteen lain edessä sekä tuomioistuimissa. ”

 

  1. artikla. ”turvaa ajatuksen-, omantunnon- ja uskonnonvapauden.”

 

Islam ei hyväksy demokratiaa, vaan lakien tulee olla islamin Jumalan Allahin mukaisia. Ihmisellä ei ole oikeutta luoda lakeja itse jos ne eivät noudata Allahin määräyksiä. Islam asettaa naisen miehen alapuolelle, eriuskoiset muslimien alapuolelle ja seksuaalivähemmistöihin kuuluvat heteroiden alapuolelle.

Islam asettaa naisen miestä vähempiarvoiseksi jos syntymästään asti ja antaa miehelle mahdollisuuden ja oikeuden lyödä naista.

Koraani, Suura 3:36: “Ja kun hän oli synnyttänyt, sanoi hän: »Herra, katso, olen synnyttänyt tyttölapsen» – ja Jumalahan tiesi parhaiten, minkä hän oli synnyttänyt, sillä miespuolinen ei ole sama kuin naispuolinen lapsi ”

 

Koraani, Suura 4:34: “Miehet olkoot naisten esimiehiä, koska Jumala on asettanut heidät näihin nähden korkeampaan asemaan, ja myöskin niiden suoritusten tähden, joita miesten on omaisuudestaan naisten hyväksi tehtävä. Hyveelliset naiset ovat alistuvaisia ja vaalivat huolellisesti, kätkössä, kaikkea sitä, minkä Jumala on kätköön tarkoittanut. Mitä niihin tulee, joiden puolelta kohtaatte uppiniskaisuutta, niin varoittakaa heitä, erottakaa heidät vuoteestanne ja kurittakaa heitä, mutta jos he silloin tottelevat teitä, niin älkää etsikö riitaa heidän kanssaan. Katso, Jumala on ylevä ja suuri.”

 

Koraani, Suura 24:31: “Ja käske uskovien naisten pitää katseensa kurissa ja varjella siveyttään, olla näyttämättä muita sulojaan kuin niitä, jotka tavallisestikin ovat näkyvissä, ja peittää kaulansa hunnulla.”

 

Islam antaa miehelle oikeuden jopa sulkea naisen huoneeseen siihen asti kunnes nainen kuolee.

 

Koraani, Suura 4:15: “Niitä teidän naisianne vastaan, jotka tekevät huorin, on teidän kutsuttava joukostanne neljä todistajaa. Jos he todistavat heidät syyllisiksi, niin pitäkää heidät eristettyinä asunnoissanne, kunnes kuolema heidät korjaa.”

 

Islamissa nainen on kotieläimeen verrattavissa oleva olento, koska profeetta Muhammed itse on sanonut niin.

 

Tabarin ahadith 9:1754 kertoo profeetta Muhammadin lausuneen viimeisessä saarnassaan seuraavaa: ”Kohdelkaa naisia hyvin, sillä he ovat kuin luonanne olevat kotieläimet eikä heillä ole muuta”.

 

Tabari 9:1754 – “Treat women well, for they are [like] domestic animals with you and do not possess anything for themselves.” From Muhammad’s ‘Farewell Sermon’.

 

Koraani kieltää muslimeja ottamasta ystäväkseen muita kuin muslimeja.

 

Koraani, Suura 5:51: “Te, jotka uskotte! Älkää lyöttäytykö juutalaisten ja kristittyjen ystäviksi, – he ovat ystäviä vain toisilleen, ja joka ottaa heidät liittolaisikseen, on yksi heistä. Jumala ei totisesti ulota johdatustaan väärämielisiin.”

Islamissa naisella on on oikeus vain puoleen perintö osaan mieheen verrattuna vanhempiensa kuollessa ja myös aviopuolison kuoltua, naisen osuus on puolet pienempi kuin miehen osuus.

 

Koraani, Suura 4:11: ”Jumala määrää lastenne suhteen: Miehinen perillinen saakoon yhtä paljon kuin kaksi naispuolista yhteensä.”

 

Koraani, Suura 4:12: ”Ja teille kuuluu puolet siitä, mitä vaimonne ovat jälkeensä jättäneet, jollei heillä ole lapsia; mutta jos heillä on lapsia, tulee osallenne neljäs osa vaimojenne jäämistöstä, sen jälkeen kuin heidän mahdolliset testamenttimääräyksensä ovat täytetyt tai velka on vähennetty.”

 

”He (vaimot) saakoot puolestaan neljännen osan siitä, mitä te olette jälkeenne jättäneet, jollei teiltä jää lapsia; mutta jos teiltä jää lapsia, niin tulee heidän osalleen kahdeksas osa teidän jäämistöstänne.”

Islamissa yhtä miestodistajaa vastaavasti tarvitaan kaksi naistodistajaa, koska nainen on islamin mukaan ymmärrykseltään miestä vähäisempi.

 

Koraani, Suura 2:282: “Ottakaa kaksi miestä todistajiksi, mutta jos kahta miestä ei ole saatavilla, ottakaa mies ja kaksi naista, jotka hyväksytte todistajiksi, siltä varalta, että toinen naisista erehtyisi: toinen voi silloin muistuttaa toista.”

 

Profeetta Muhammad antoi selityksenkin tälle suhteelle, jonka mukaan naisen älykkyys ei vastaa miehen älykkyytä. Bukharin ahadith 6:301 kertoo syyn: “Muhammad sanoi ’Eikö ole määrätty, että kahden naisen todistus vastaa yhden miehen todistusta?’ He vastasivat myöntävästi. Hän sanoi; ’Tämä johtuu heidän älynsä huonoudesta.’”

 

Sahih al-Bukhari Book 6 Hadith 301:

“Prophet Muhammed said, “Is not the evidence of two women equal to the witness of one man?” They replied in the affirmative. He said, “This is the deficiency in her intelligence. ”

Naisella ei ole oikeutta avioeroon samoin kuin miehellä. Naisen pitää avioeron saadakseen saada siihen miehensä hyväksyntä tai sharialain määrittämä oikeus. Miehelle avioeroon riitt ää, kun hän kolmesti ilmoittaa eroavansa vaimostaan. Moniavioisuus on islamissa sallittua miehelle, mutta ei naiselle.

 

Islam kehottaa varkaalta raajojen irti hakkaamiseen:

Koraani, Suura 5: 38: “Varkailta taasen, olkootpa mies- tai naispuolisia, leikatkaa kädet. Se on palkka heidän omista teoistaan ja muita varoittava kuritus Jumalalta. Jumala on mahtava, viisas.”

 

Islamissa ihmisellä ei ole uskontoon liittyvissä asioissa edes ajatuksenvapautta. Koraanin mukaan Allah tietää myös kaiken ihmisen sisäänsä kätkemän ja kaikenlainen islamin/Koraanin/ Allahin kyseenalaistaminen on syntiä, josta Jumala rankaisee. Islam määrittelee näin ihmisen toimintaa niin Koraanissa kuin haditheissa, arjen pienistä asioista yhteiskunnan korkeimpiin asioihin asti.

 

  1. artikla. ”Mitään tässä julistuksessa ei saa tulkita niin, että valtio, ryhmä tai yksityinen henkilö voi sen perusteella katsoa oikeudekseen tehdä sellaista, mikä voisi hävittää tässä määriteltyjä oikeuksia ja vapauksia.”

 

MUTTA! Islam hyväksytään siitä huolimatta, että islamin ja Koraanin oikeutuksella, sekä islamia harjoittavat yksilöt, että islaminuskoiset ihmisryhmät, eivät noudata monia Ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen ja Suomen perustuslain määrittelemiä asioita.

 

Suomi on ns. sivistysvaltio jossa on tasa-arvo ja demokratia. Näiden asioiden saavuttamiseksi on vuosien kuluessa tehty paljon työtä. Kolmansista maista suuntautuneen maahanmuuton myötä on suvaitsevaisuuden ja tasa-arvoisuuden nimissä annettu kuitenkin tilaa todelliselle suvaitsemattomuudelle ja epätasa-arvoisuudelle.
Islamia ei lasketa lailla kiellettävällä tavalla rasistiseksi ja epätasa-arvoiseksi, mutta islamin ja islamisoitumisen täysin perustellusta vastustamisesta ja kritisoinnista on tehty kiellettyä, rasismia ja jopa rikollista, vaikka islam itsessään on erittäin rasistinen, ja islamin vastustaminen on juuri siksi suvaitsemattomuuden, epätasa-arvoisuuden ja rasismin vastustamista.

 

Kun näistä asioista tulee puhe islamin olemassaoloa puolustavien kanssa, saa monesti kuulla, että myös Raamatussa on samoja raakoja, eriarvoisia ja eri ihmisryhmiä alistavia kirjoituksia, kuin Koraanissa. Kristinusko on kuitenkin voinut uudistua, niin että tallaiset muita alistavat asiat eivät enää nykypäivänä ole voimassa.
Uuden Testamentin kautta Vanhan Testamentin epätasa-arvoiset ja monet raa’atkin rangaistukset ja tavat ovat kristinuskosta poistuneet. Islamissa tätä mahdollisuutta ei ole. Koraanin mukaan islamissa uskonto on täysi, eikä Jumalalta tule ihmisille enää mitään uutta ilmoitusta, eikä ihmisellä ole oikeutta kyseenalaistaa, eikä muuttaa Koraanin Jumalan sanaa.

 

Koraanin laki, johon sharialaki kuuluu on muuttumaton. Vaikka Suomessa sharialaki ei kaikissa muodoissaan voikaan olla käytössä, sitä siitä huolimatta käytettään ja esimerkiksi avioerotilanteessa naisen halutessa avioeron muslimimiehestään, jos avioliitto on solmittu myös islamin sääntöjen ja lakien mukaisesti, nainen ei voi saada avioeroa hakemalla avioeroa vain maistraatista.

Wife Rape in Islam is OK said by Imam

“Mikäli hän haluaa pitää kiinni uskonnostaan, ei hän voi

katsoa eronneensa, eikä yhteisö katso hänen eronneen, ennen kuin hänelle on myönnetty

islamilainen avioero. Tämä puolestaan tarkoittaa muun muassa sitä, ettei hän voi solmia

uutta (islamilaista) avioliittoa ja että hänen entinen miehensä voi edelleen puuttua hänen

elämäänsä monin tavoin.

Vaikka islamin opettamista ja noudattamista kotioloissa ei voidakaan estää, ei valtion pitäisi millään lailla tukea sen opetusta ja lasten siihen kasvattamista. Näin ei tulevillekaan muslimisukupolville tule tarvetta muutokseen. Länsimainen vapaa, tasa-arvoinen, itsenäistä ihmisen päätäntäoikeutta tukeva, islamin mukaan syntinen yhteiskuntajärjestelmä on uhka islamille ja lisää islamin tiukan kurin kasvatuksen tarvetta heidän lapsilleen ja myös tarvetta saada enemmän islamille valta-asemaa ja oikeutuksia, jotta islamin Jumalan Allahin määräyksiä pystyttäisiin noudattamaan ja Koraanin määrittämät asiat täyttyisivät.

https://ihmisoikeusliitto.fi/wp-content/uploads/2014/05/Suomessa_asuvien_muslimien_suhtautumisesta_perhearvoihin_ja_perhelainsaadantoon_IOL_2007.pdf

 

Suomessa haluttaisiin lailla kieltää islamia vastustavia kansallismielisiä ryhmiä ja yksi tällainen ryhmä onkin jo joutunut oikeuteen, rasistisesta, hyvän tavan ja demokratian vastaisesta toiminnasta, perusteena myös kyseiseen ryhmään kuuluvan yksilön väkivaltainen teko, että yhdistys kannustaa väkivaltaan sen viholliseksi määriteltyjä tahoja vastaan. Näillä perusteilla kyseinen järjestö ei ole yhdistymis- ja sananvapauden piirissä, koska se loukkaa muiden perus- ja ihmisoikeuksia. Suomalaisen ihmisen merkityksen, olemassaolon ja oikeuden omaan maahansa korostaminen on siis lailla kiellettävää rasismia, mutta islamin kehotus tappaa eriuskoiset, joita suomalaisetkin pääosin ovat, ei sitä ole, niin että islam lailla kiellettäisiin?

Female Muslim Professor Says It’s OK To Rape Non-Muslim Women

https://www.youtube.com/watch?v=7fBxSr1t464

Suomessakin on tapahtunut jo islamin mukaisia tekoja joissa on menetetty ihmishenkiä. Turun terrori-isku, oli taistelua islamin Jumalan nimissä ja siksi islamin ja Koraanin mukainen teko. Tämä ei ole ainoa tapahtuma, missä eriuskoisia on saanut surmansa. Myös Puotilan ja Otanmäen surmat ovat olleet islamin hyväksymiä, koska ne ovat kohdistuneet vääräuskoiseen ihmiseen ja näitä tapahtumia on juhlittu joidenkin maahanmuuttajien piireissä, joka sekin on tiedossa oleva asia.
Miksi näissä tapauksissa ei vedota samalla tavalla islamin kieltämiseen, mutta näin tehdään kansallismielisten järjestöjen ja ryhmien vastustamisen kohdalla? Missä on järjenkäyttö ja tasa-arvoisuus nykypäivän Suomessa ?

 

MILLÄ TAVALLA ISLAM TÄYTTÄÄ NÄMÄ USKONNONVAPAUSLAIN MÄÄRITTELEMÄT EHDOT REKISTERÖIDYLLE USKONNOLLISELLE YHDYSKUNNALLE ? EI MILLÄÄN TAVALLA!

 

Siitä huolimatta, islaminuskoiset järjestöt ovat rekisteröityjä yhdistyksiä ja saavat tukea, moskeijoita on monissa eri kaupungeissa. Ne edistävät nais- ja miessukupuolen eriarvoisuutta ja, naisen islamissa alistamista. Islam saa erityistä huomiota, sille järjestetään erilaisia palveluja ja kouluissa on oppisuunnitelmassa mukana islamin opetus. Moskeijoissa opetetaan islamia, joka on ihmisoikeuksien vastainen, solmitaan alaikäisten avioliittoja ja näin edistetään rasistisen ja epätasa-arvoisen aatteen olemassaoloa suomalaisessa yhteiskunnassa!

 

Hyväksymällä islamin näkyväksi osaksi yhteiskuntaa, Suomi on alistunut jo islamille ja antanut korkeamman vallan Allahin islamissa oleville määräyksille ja jättänyt oman tasa-arvoisen sivistysvaltion islamin Jumalan alapuolelle.

 

Qualis rex, talis grex

 

Kirjoittanut Hannele Al-Hamzawi

*********************

FDL loppukirjoitus:

Mikäli olet muslimi, ja koet uskontosi ongelmaksesi, ota yhteys Uskontojen Uhrien Tuki Ry:hyn.
Tukea uskonnollisissa yhteisöissä vaikeuksiin joutuneille ja näiden läheisille.
http://www.uskontojenuhrientuki.fi/
Ajatuksen-, omatunnon- ja uskonnonvapaus kuuluu muslimitaustaisillekin.
Voit myös ottaa yhteyttä Suomen Ex-muslimeihin:
https://suomenexmuslimit.wordpress.com/

suomenexmuslimit@mail.com

 

Finnish Defence League (FDL) julkaisee kokemuksiin perustuvia, islamiin liittyviä kirjoituksia ja videoita, jotta ihmiset voisivat muodostaa omat käsityksensä siitä, kuuluvatko islamilaiset arvot, tavat, periaatteet ja uskomukset sivistyneeseen Eurooppaan, vaiko eivät.

58 prosenttia saksalaisista ei pidä islamia ja kristinuskoa tasavertaisina uskontoina. 77 prosenttia kieltäisi burkan käytön julkisissa laitoksissa kuten kouluissa ja sairaaloissa. 68 prosenttia kieltäisi kaikenlaiset hiukset peittävät huivit vastaavissa paikoissa.

75 prosenttia saksalaisista ei myöntäisi muslimikoululaisten liikuntatunneille erivapauksia.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: