Sharian opetusta suomalaisessa peruskoulussa

SUOMALAISESSA PERUSKOULUSSA OPETETAAN SHARIA LAKIA

 

Kyseisen opetusmateriaalin mukaan islamilaiseen etikkaan kuuluu moraali, islamilainen käytösetiketti, islamin laki eli sharia ja sharialain tulkinta eli figh. Nämä esitetään elämän suojelemisena ja säilyttämisenä eli hyvinä ja kauniina asioina, jotka ihminen on saanut Jumalalta (Allahilta) . Materiaalissa mainitaan myös, että kun ihminen noudattaa islamilaista etiikkaa, johon myös sharia laki kuuluu, hän suojelee omaa ja toisten elämää ja korostetaan sitä, että sharia ei voi muuttua, koska se on Jumalan antama, muuttumaton laki. Sharia-laki esitetään kauniisti sanottuna “tietona lähteelle” ja “oikeana tienä” .

 

Käytöstapojen ja sosiaalisten mallien opettaminen kuuluu vanhemmille, mutta koululla on merkittävä osa lapsen kasvatuksessa ja kehityksessä, siinä minkälainen aikuinen lapsesta kasvaa. Koulun pitäisi opetuksessaan tukea oikeudenmukaisuutta, turvallisuutta, tasa-arvoisuutta ja inhimillisiä toimintatapoja. Nykypäivän kouluun on tuonut omat suuret haasteensa maahanmuuttajalasten huomattavasti lisääntynyt määrä ja sen kautta erilaisten kulttuurien ja toimintatapojen saattaminen yhteen. Meillä puhutaan paljon suvaitsevaisuudesta, vihapuheen kitkemisestä, rasististen ideologioiden kieltämisestä ja tasa-arvoisuudesta. Islamin perusta on Koraani, joka on Allahin sanaa ja annettu ihmisille profeetta Muhammedin kautta. Vaikka Suomessa on uskonnonvapaus, on käsittämätöntä, että meidän yhteiskunnassamme hyväksytään sellaisen uskonnon opetus , joka pitää sisällään voimakkaan epätasa-arvoisuuden eri sukupuolien ja eriuskoisten ihmisten välillä.

Islam/Koraani kehoittaa rangaistuksina järkyttäviin tekoihin. Tappamaan kivittämällä kuoliaaksi seksistä ilman avioliittoa tai aviorikoksesta, homoudesta tai islamista luopumisesta määrätään kuoleman rangaistus, lyömään varkaalta raajoja poikki,   tappamaan eriuskoisia ja että naisen kauneus saa näkyä vain niille miehille joiden kanssa sukulaisuus suhteen vuoksi ei saa avioitua tai jotka eivät tunne sukupuolista kiinnostusta naisiin. Kauneuttaan ei saa näyttää myöskään miehille jotka eivät ole muslimeja. Islamissa mies voi ottaa avioeron vain ilmoittamalla sen vaimolleen kolmesti, nainen tarvitsee eron halutessaan miehensä hyväksynnän tai oikeuden päätöksen. Onko tällaisen uskonnon opettaminen lapsille tasa-arvoisuuden, väkivallattomuuden ja oikeudenmukaisuuden opettamista?

 

Opetusmateriaalissa kirjoitetaan myös uskonnonvapaudesta, vaikka muslimiperheen lapsella ei ole mahdollisuutta uskonnon vapauteen. Lapsen uskonto tulee isänsä mukaan. Siksi musliminainen voi avioitua vain muslimimiehen kanssa ja muslimimies voi avioitua myös esimerkiksi kristityn tai juutalaisen naisen kanssa. Lapset pitää islamin määräyksestä kasvattaa muslimeiksi ja mikäli hän myöhemmin asioita ymmärtäessään luopuu uskostaan, hänet tulee islamin mukaan tappaa.

 

Muutoinkin koulujen rasisminvastainen- ja suvaitsevaisuus kasvatus on keskittynyt hyvin voimakkaasti maahanmuuttajien huomiointiin, vaikka suurien maahanmuuttajamäärien vuoksi suomalaiset lapset ja nuoret joutuvat kohtaamaan kouluissa jatkuvasti rasismia ja väkivaltaisuutta maahanmuuttajalapsilta ja nuorilta. Vastaavaa opetusta ei ole suunnattu niin että se kehoittaisi maahanmuuttajalapsia kunnoitukseen ja arvostukseen suomalaislapsia kohtaan. Tämä korostui erittäin voimakkaasti esimerkiksi rasisminvastaisen viikon oppimateriaaleissa kouluille. Tämä maahanmuuttajien jatkuva huomioonottaminen on mennyt niin pitkälle, että ei uskalleta edes puuttua kaikkiin heidän vääriin tekoihinsa rasismisyytösten vuoksi ja suomalaiset lapset ja nuoret ovat jääneet heikompaan asemaan varhaiskasvatuksesta lähtien.

 

Vaikka kuinka tässä opetusmateriaalissa esitetään islam ja sen etiikka kauniina ja hyvänä asiana, eikä kerrota mitä kaikkea islamin lakiin eli sharia lakiin kuuluu, se ei poista sitä tosiasiaa, että koulu osallistuu islamia opettamalla lasten islamilaisen ajattelun ylläpitoon ja sen uskon vahvistamiseen eli epätasa-arvoisuuden ja väkivallankäytön hyväksymiseen ja omalta osaltaan heikentää näiden lasten integroitumista suomalaiseen yhteiskuntaan. Kotonaanhan he eivät saa muutoin kuin islamilaisen kasvatuksen.

 

Muutama esimerkki islamin/Koraanin opetuksista :

 

Naisen tulee peitää kauneutensa :

Suura 24:31. Sano myös uskovaisille vaimoille, että luovat silmänsä maahan ja hillitsevät halujaan eivätkä näyttele sulouttaan tavallisuudesta poiketen ja että huntu verhoaa heidän povensakin. Älkööt he näyttäkö sulouttaan muille kuin miehilleen tai isilleen (+luettelo ihmisitä joiden edessä naisen ei tarvitse peittää itseään). Älkööt he siten astuko kulkiessaan, että heidän kätketyt sulonsa havaittaisiin. Kääntykää kaikki Jumalan puoleen, oi uskovaiset, jotta saisitte menestystä!

 

Jos vastustaa islamin määräyksiä tulee nämä ihmiset tappaa :

Suura 5:33 Ainoa palkka niille, jotka sotivat Jumalaa ja Hänen lähettilästään vastaan sekä levittävät turmiota maassa, on että heidät tapetaan tai ristiinnaulitaan, tai heidän kätensä ja jalkansa hakataan poikki eri puolilta, ristiin, tai heidät karkoitetaan maasta. Sellainen on heidän häväistyksensä tässä elämässä, ja tulevassa heille on kauhea kuritus.

 

Muslimin ei tule ottaa todellisiksi ystävikseen muita kuin muslimeja :

Suura 5:51 Te, jotka uskotte! Älkää lyöttäytykö juutalaisten ja kristittyjen ystäviksi, – he ovat ystäviä vain toisilleen, ja joka ottaa heidät liittolaisikseen, on yksi heistä. Jumala ei totisesti ulota johdatustaan väärämielisiin.

 

Muslimin tulee taistella eriuskoisia vastaan :

Suura 2 :193 Taistelkaa heitä vastaan, kunnes pakanuuden viettelys lakkaa ja keskuudessamme vakiintuu ainoan Jumalan palveleminen. Mutta jos he herkeävät, älköön vallitko vihollisuutta muita kuin uskottomia vastaan.

 

Suura 8:39 Ja taistelkaa heitä vastaan, kunnes kaikki kiusaukset taukoavat ja kunnes Jumalan tuomiota noudatetaan kaikessa.

 

Suura 9:5 Mutta kun pyhät kuukaudet ovat kuluneet, niin vuodattakaa pakanain verta missä tahansa heitä tapaattekin. Ahdistakaa ja piirittäkää heitä ja väijykää heitä kaikkialla, mutta jos he kääntyvät (oikeaan Jumalan uskoon), rukoilevat ja antavat almut, niin päästäkää heidät menemään. Jumala on totisesti anteeksiantava ja armollinen.

 

Suura 9:29 Taistelkaa niitä vastaan, jotka, vaikka ovat saaneet Kirjoituksen, eivät usko Jumalaan eivätkä viimeiseen päivään, eivät pyhitä sitä, minkä Jumala ja Hänen lähettiläänsä ovat selittäneet pyhäksi, eivätkä tunnusta totista uskontoa, taistelkaa, kunnes he auliisti maksavat veronsa ja tunnustavat alistuvansa

 

Islamissa mies on naisen esimies, vaatii naisen alistumista ja kehoittaa naisen kurittamiseen :

Suura 2:228 Naisilla on sama oikeus miehiin nähden kuin miehillä heihin, kuten on kohtuullista; kuitenkin ovat miehet naisiin verrattuina korkeammassa asemassa. Niin, Jumala on mahtava ja viisas.”

 

Suura 4:34 Miehet olkoot naisten esimiehiä, koska Jumala on asettanut heidät näihin nähden korkeampaan asemaan, ja myöskin niiden suoritusten tähden, joita miesten on omaisuudestaan naisten hyväksi tehtävä. Hyveelliset naiset ovat alistuvaisia ja vaalivat huolellisesti, kätkössä, kaikkea sitä, minkä Jumala on kätköön tarkoittanut. Mitä niihin tulee, joiden puolelta kohtaatte uppiniskaisuutta, niin varoittakaa heitä, erottakaa heidät vuoteestanne ja kurittakaa heitä, mutta jos he silloin tottelevat teitä, niin älkää etsikö riitaa heidän kanssaan. Katso, Jumala on ylevä ja suuri.

 

 

MITÄ OHJE KOULUJEN PERUSOPETUKSESTA MÄÄRÄÄ:

Ohjeen tarkoitus on varmistaa “sivistyksellisten perusoikeuksien toteutuminen ja edistää suvaitsevaisuutta” . Onko sellaisen uskonnon opettaminen sivistyksellistä ja suvaitsevaisuutta edistävää johon kuuluu käskyinä muiden alistaminen ?

 

Eduskunnan oikeusasiamies on antanut tämän ohjeen lisäksi ratkaisun “yhdenvertaisuuden periaatteesta ja syrjinnän kiellosta”. Tällä perusteella voidaan kyllä vaatia islamin opetusta kouluissa, mutta on jätetty huomiomatta se, että islam ei perustu yhdenvertaisuuteen tai syrjinnän kieltoon, vaan on niiden vastaista.

 

http://www.oph.fi/download/189009_Ohje_perusopetuksen_uskonnon_ja_elamankatsomustiedon_seka_esiopetuksen_katso.pdf

 

12.01.2018 Ohje perusopetuksen uskonnon ja elämänkatsomustiedon sekä esiopetuksen katsomuskasvatuksen järjestämisestä sekä uskonnollisista tilaisuuksista esi- ja perusopetuksessa:

Ohjeen tarkoituksena on varmistaa sivistyksellisten ja uskonnon vapautta koskevien perusoikeuksien toteutuminen esi- ja perusopetuksessa, edistää suvaitsevaisuutta ja moniarvoisuutta sekä varmistaa, että opetus on oppilaita uskonnollisesti ja katsomuksellisesti sitouttamatonta.

Eduskunnan oikeusasiamies on antanut samassa ryhmässä opettamisesta mm. seuraavat ratkaisut: dnro 1771/4/14 ja EOAK/3469/2016. Viimeksi mainitun ratkaisun mukaan opetusryhmien muodostamisessa tulee huolehtia siitä, että kunkin uskonnon ja elämänkatsomustiedon opetuksessa toteutuu perusopetuslain 30 §:n vaatimus opetussuunnitelmassa asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta. Myös yhdenvertaisuuden periaate ja syrjinnän kielto ohjaavat ja rajoittavat opetuksen järjestäjän harkintavaltaa opetuksen käytännön järjestelyistä päätettäessä.

 

 

Vaikka kyseinen opetusmateriaali on yhden peruskoulun yläasteen opetusmateriaalista, eikä välttämättä usempien koulujen käytössä, sama asia koskee jokaista koulua missä meillä islamia opetetaan. Islam on Koraanin eli Jumalan sanaa johon kuuluu erottamattomasti myös sharia laki.

Tähän artikkeliin lisätään myöhemmin kuvia suomalaisessa peruskoulussa jaetusta materiaalista.
KUVAT LÖYTYVÄT TUOLTA ALEMPAA…

 

Tekstin kirjoittanut Vieraskynä

 


 

Tässä näitä peruskoulussa jaettavia oppimateriaaleja:

3 thoughts on “Sharian opetusta suomalaisessa peruskoulussa

 • April 25, 2018 at 6:10 pm
  Permalink

  PASKA koulu jaPASKA uskonto!

  Reply
 • August 20, 2018 at 5:33 am
  Permalink

  Ei muu kuin ilmoitatte kouluun ettei teidän lapsi osallistu tähän.
  Jos ongelmia tulee,vamhemmille on oikeus ottaa lapsi pois koulusta ja aloittaa kotikoulu.
  Niin jos teidän lapset osallistu tähän,se on oma vika!

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: