Säännöt

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

Nimi: Finnish Defence League Ry

Kotipaikka: Vantaa

Rekisterinumero: 209.693

Merkitty rekisteriin: 14.03.2013

 

1.Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Finnish Defence League ry ja sen kotipaikka on Vantaa.

 

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on ihmisoikeuksien ja kriittisen sananvapauden vaaliminen, sekä yhteistyö samanhenkisten, niin kotimaisten kuin kansainvälistenkin tahojen kanssa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

– kokoaa ihmisoikeuksien vaalimisesta kiinnostuneita ihmisiä yhteiseen toimintaan

– harjoittaa tiedottamistoimintaa

– pitää yhteyttä ulkomaisiin järjestöihin ja aktivisteihin

– voi järjestää koti- ja ulkomaisia matkoja ja keskustelu,- juhla- yms kulttuuritapahtumia

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi, hankittuaan tarvittaessa asianmukaisen luvan:

– järjestää maksullisia konsertteja tms. tapahtumia

– ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja

– harjoittaa julkaisu- ja kustannustoimintaa

– omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta

– toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan rahankeräyksi ja arpajaisia

 

3. Jäsenet

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittya jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Jäsenyyttä voi hakea vain täysi-ikäinen henkilö.

Kannattajajäseneksi voi liittyä rekisteröity yhdistys, yritys, säätiö ja osuuskunta. Kannattajajäsenyys on pois suljettu puoluerekisteriin kirjatuilta puolueilta.

Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yksimielinen yhdistyksen hallitus. Yhdistyksen hallitus voi ilman perusteita evätä jäsenhakemuksen.

Yhdistyksen hallitus voi nimetä kunniajäseniä, jotka on vapautettu jäsenmaksusta. Kunniajäsenillä on puhe- muttei äänioikeutta. Kunniajäsenyys on elinikäinen, ellei kunniajäsen toiminnallaan aiheuta yhdistykselle vahinkoa. Edellä mainitussa tapauksessa yhdistys voi erottaa kunniajäsenen.

Kunniajäsenyys myönnetään henkilölle, joka on toiminnallaan ja aktiivisuudellaan edesauttanut yhdistyksen toimintaa huomattavasti.

 

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

 

5. Liittymis- ja jäsenmaksu

Varsinaisilta ja kannattajajäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous.

 

6. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 4 (neljä) muuta varsinaista jäsentä sekä 1 varajäsen.

Hallituksen toimikausi on kolme kalenterivuotta.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat henkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanluettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

 

7. Tehtävävaltuutus

FDL:n hallitus voi valtuuttaa 0-8 henkilöä hoitamaan paikallisia asioita puolestaan. Valtuutettujen tehtäviin kuuluvat yhteydenpito alueellaan sijaitseviin jäseniinsä.

Hallitus voi jakaa valtuutetuille heidän tarvitsemansa tiedot tehtävän hoitoa varten. Valtuutettujen toimikausi on sama kuin hallituksen. Hallitus voi kuitenkin erottaa valtuutetun kesken toimikauden tämän pyynnöstä tai muusta syystä.

 

8. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja yksin tai varapuheenjohtaja, sihteeri ja rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

 

9. Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnan/tilintarkistajille viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta.

Toiminnan/tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

 

10. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys pitää yhden vuosittaisen kokouksen.

Yhdistyksen vuosikokous pidetään tammi-toukokuussa tai hallituksen erikseen määräämänä päivänä.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa kirjallisesti vaatii.

Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

Yhdistyksen hallituksen kokouksiin osallistuminen sähköisesti on mahdollista ainoastaan videokonferenssilla (videokuvalla pitää pystyä todentamaan henkilöt).

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä äänioikeus ja yksi ääni.

Kannattajajäsenillä ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksessa.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei sitä säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä.

Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

 

11. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä, yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä tai sähköpostitse.

 

 

12. Varsinainen kokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 

1. kokouksen avaus

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien tai tilintarkastajien lausunto

6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7. valitaan joka 2. vuosi hallituksen puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet

8. valitaan 1-2 toiminnantarkastajaa ja 1-2 varatoiminnantarkastajaa taikka 1-2 tilintarkastajaa ja 1-2 varatilintarkastajaa

9. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

 

13. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.

Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.

Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.